Vakantie suggesties

Disclaimer Vakantiesuggesties.nl

Akkoordverklaring
Het openen en doorbladeren ("browsen") van de website van Vakantiesuggesties.nl of het gebruiken en/of downloaden van informatie van voornoemde website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven Gebruiksvoorwaarden.

Doel van de website
Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video's, logo's, iconen of html-code, (de "content") die zich op de website van Vakantiesuggesties.nl bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geinterpreteerd als een commerciele aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en Vakantiesuggesties.nl. De content van deze site dient niet te worden beschouwd ter vervanging van onze persoonlijke adviezen.

De content op deze website, kan betrekking hebben op producten of diensten die in uw land niet leverbaar zijn.

Links naar websites van derden
Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat de onderneming de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van Vakantiesuggesties.nl, aangezien Vakantiesuggesties.nl geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan Vakantiesuggesties.nl niet verantwoordelijk worden gesteld voor de Content van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakantiesuggesties.nl is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van Vakantiesuggesties.nl te creeren, en u onderkent dat het koppelen van de website van Vakantiesuggesties.nl aan andere websites ("framing") of soortgelijke handelingen verboden zijn.

Intellectueel eigendom
Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Vakantiesuggesties.nl. De content op deze website, wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van Vakantiesuggesties.nl of derden.

Garantie en aansprakelijkheid
De content op de website van Vakantiesuggesties.nl wordt verstrekt "as is" en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel Vakantiesuggesties.nl redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare content via de website van Vakantiesuggesties.nl te verstrekken, garandeert Vakantiesuggesties.nl niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke of dat de content op deze website zich leent voor uw specifieke gebruik of up-to-date is, en Vakantiesuggesties.nl behoudt zich het recht voor de content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. Vakantiesuggesties.nl geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

De content op deze site vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met Vakantiesuggesties.nl op u van toepassing zijnde garantie.

Vakantiesuggesties.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site of een gelinkte site.

In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Vakantiesuggesties.nl voor directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site of een gelinkte site niet meer bedragen dan 1.000 (een duizend euro).

Gegevensbescherming
De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, prive-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Wij hebben deze gegevens nodig om te kunnen vaststellen wie er de dichtstbijzijnde vertegenwoordiger van Vakantiesuggesties.nl is en hoe hij of zij met u in contact kan treden. Deze informatie zal via ons intranet of op andere passende wijze naar deze vertegenwoordiger worden gezonden. Dergelijke informatie mag door de desbetreffende vertegenwoordiger van Vakantiesuggesties.nl worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiele autoriteiten wordt verlangd.

Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Vakantiesuggesties.nl, die u de naam en het adres zal mededelen van de eenheid van Vakantiesuggesties.nl die als ontvanger van de door u verstrekte informatie fungeert en aan wie u uw verzoek dient te richten. Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met Vakantiesuggesties.nl.

Gebruikersreacties
Vakantiesuggesties.nl is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van Vakantiesuggesties.nl stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie, materialen (onder de term "materialen" worden begrepen alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website naar Vakantiesuggesties.nl verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie, materialen of reacties geeft u Vakantiesuggesties.nl een onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie, materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeen, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. Vakantiesuggesties.nl behoudt zich het recht voor dergelijke informatie, materialen of reacies te gebruiken op iedere door Vakantiesuggesties.nl wenselijk geachte wijze.

Toepasselijk recht - Scheidbaarheid
Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Ingeval een bepaling van de gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden
Vakantiesuggesties.nl behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.